• ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފަށާ ކެމްޕެއިން

  23 މާޗް 2017 : 13:56

  ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް 22 މާރޗް 2017 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށްގެންދާ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފަށާ ކެމްޕެއިން ވަނީ އިފްތިތާހުކުރެވިފައި. މި ކެންޕޭންގައި މައިގަޑު 5 ކަމެއްގެ ދަށުން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވޭ 1. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ އިދާރާތަކާ އެހީދޭ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 2. ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލް ކުދިންނާ ޒުވާނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުން 3. ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފަރުދީފެންވަރެއްގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. ...ތަފްޞީލް

 • “އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އާރޓް ކޮމްޕެޓިޝަން 2016″ ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

  27 ފެބްރުއުރީ 2017 : 14:31

  "އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އާރޓް ކޮމްޕެޓިޝަން 2016" ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޙަފްލާ މިއަދު ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. "ސްޓްރެންތެނިން ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް" ޕްރޮޖެކްޓުން 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމުބާރާތުގެ މަޤްސަދަކީ ހަކަތަ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނަވަނައަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހިމެވެ. މި ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ ޠާރިޤު އިބްރާހިމް ވަނީ އެނަރޖީ އެފިޝަންސީއަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ދެ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓެއްވެސްލޯންޗް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހަތަރު އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުން އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ކުރެހުންތައް، މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަން ...ތަފްޞީލް

 • ހުވަދު އަތޮޅުގެ 08 ރަށަކަށް ޑަސްޓްބިނާއި ކޮމްޕޯސްޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

  26 ފެބްރުއުރީ 2017 : 14:03

  ހުވަދު އަތޮޅުގެ 08 ރަށަކަށް ޑަސްޓްބިނާއި ކޮމްޕޯސްޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ވަނީ ގއ. މާމެންދޫ، ގއ. ކޮނޑޭ، ގދ. ހޯޑެއްދޫ، ގދ. ނަޑެއްލާ، ގދ. ފިޔޯރި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ވާދޫ އަދި ގދ. ގައްދޫގެ ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޯށްދިނުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންޓްރާންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. އަދި އެންޓްރާންސް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ސަޢީދެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 849,250.68 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަދި މި ...ތަފްޞީލް

urwbwK cswvwa

31 ޑިސެމްބަރ 2015 : 12:42

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފި

19 އޮކްޓޯބަރ 2014 : 10:51

'އެނަރޖީ ޑޭ 2014' ގެ ހަރަކާތްތައް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު 14:00 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

cawturwbwK egIruk

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ ، މީދޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ޑަސްޓްބިނާއި ކޮމްޕޯސްޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށަ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

26 ފެބްރުއުރީ 2017 : 14:03

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ޑަސްޓްބިނާއި ކޮމްޕޯސްޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށަ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންޓްރާންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. އަދި ...ތަފްޞީލް

ގދ.ގައްދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

21 ފެބްރުއުރީ 2017 : 17:42

ގދ.ގައްދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެންމެނަށް ނަރުދަމާޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގދ. ގައްދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ...ތަފްޞީލް

ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

20 ފެބްރުއުރީ 2017 : 17:12

ގއ.ކޮލަމާފުށީގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެންމެނަށް ރައްކާތެރި ސާފު ފެނާއި ނަރުދަމާ ޔަޤީން ކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގއ.ކޮލަމާފުށީގައި ޤާއިމުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ގއ.ކޮލަމާފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

WdOh

Event Calendar

Archives

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WlcawjwmcsUn

cawtcnurukuAiaWx

WyiDImiTclwm

ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން

 •  

  pic-20100929-Workshop-on-environment-and-health-related-action-plans-commence-10 pic-20140514-handover-proj-clean-energy-male-09 pic-20110326-earth-hour-2011-221 pic-20141019-energy-day-activities-launching-2014-07 pic-20131214-minister-visits-thilafushi-island-30 img_2789 pic-20130218-third-national-meeting-04 pic-20131026-resource-minimization-workshop-mwsc-03 pic-20150118-workshop-energy-conservation-dhaec-05
 • 7917 ފޮޓޯ 559 ގެލެރީގައި