• ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގައި ސޯލަރ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

  24 މައި 2017 : 13:05

  ހދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގައި ސޯލަރ ޑީސަލް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަންގ ޒޫ ޓްރީނާ ސޯލާރ އެނަރޖީ އާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. އަދި ޗަންގ ޒޫ ޓްރީނާ ސޯލާރ އެނަރޖީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފެރޭންކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 2.27 މެގަވޮޓް ގެ ސޯލަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ގްރިޑް ސަޕޯޓިންއަށް 1.49 މެގަވޮޓް ގެ ބެޓެރީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 14 ޖެނެރޭޓަރ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ...ތަފްޞީލް

 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އާމެދު ހޭލުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ހިއްސާކޮށްފި

  23 މައި 2017 : 12:29

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނެޑް އެނާރޖީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެނާރޖީ އެފިޝެންސީ އާމެދު ހޭލުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ދިރާސާ"ގެ ހޯދުންތައް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޝީ ބިލްޑިންގގެ އަސަރީ މާލާމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ސެޝަން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް އަބްދުލްމަތީން މުޙައްމަދެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ އެނާރޖީ އެފިޝެންސީ އާއި އެނަރޖީ ކޮންސަރވޭޝަންގެ ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ހުސްއެކަނި މިނިސްޓްރީތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ފަރުދީފެންވަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. ރިޔަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މި ...ތަފްޞީލް

 • ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އާ ޙަވާލުކޮށްފި

  17 މައި 2017 : 14:20

  ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. އަދި ވެމްކޯގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުއީނެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ މައިގަނޑު  މަޤްސަދަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އުފައްދަމުންދާ ކުނި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވެމްކޯ ގެ ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އެނިޒާމް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި ...ތަފްޞީލް

urwbwK cswvwa

31 ޑިސެމްބަރ 2015 : 12:42

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފި

19 އޮކްޓޯބަރ 2014 : 10:51

'އެނަރޖީ ޑޭ 2014' ގެ ހަރަކާތްތައް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު 14:00 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

cawturwbwK egIruk

ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

11 މައި 2017 : 14:48

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ހިންގާ ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް މަޝްރޫޢުގެ ފަރާތުން އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. 26 އަދި 27 އޭޕްރިލް ގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލާގެ ...ތަފްޞީލް

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

11 މައި 2017 : 14:37

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ހިންގާ ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް މަޝްރޫޢުގެ ފަރާތުން އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ރ.ދުވާފަރުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އޭޕްރިލް 29 އަދި 30 ގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ...ތަފްޞީލް

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރާ ފިނިކުރާ ނިޒާމްތައް ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޭހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފި

04 މައި 2017 : 15:00

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާއެއްކަމުގައިވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ޤައުމީ ގޮތުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިގޭސް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އާއި ދެމެދު ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

WdOh

Event Calendar

Archives

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WlcawjwmcsUn

cawtcnurukuAiaWx

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ދުވަހާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޚިތާބު


 • ނޫސް ބަޔާން: ދުނިޔޭގެ ވައިލްޑްލައިފް ދުވަސް 2017
  ޑައުންލޯޑް


 • ތިމާވެށި ކްލަބު ގައިޑްލައިން
  ޑައުންލޯޑް

WyiDImiTclwm

ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން

 •  

  dsc_0265 pic-20130414-training-workshop-on-water-safety-06 sam_0550 img_1814 pic-20140326-investor-conf-2014-opening-52 pic-20141409-meeting-chinese-delegation-04 pic-20140826-waste-management-equipment-handover-ceremony-2014-06 pic-20140605-env-day-2014-tree-planting-34 pic-20131113-farewell-minister-dr-mariyam-shakeela-28
 • 7959 ފޮޓޯ 567 ގެލެރީގައި