You have reached our old website, discontinued since 09 July 2017

Click here for our new website on
http://www.environment.gov.mv

ގުޅުއްވުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފޯނު: 3018300
ފެކްސް: 3018301