You have reached our old website, discontinued since 09 July 2017

Click here for our new website on
http://www.environment.gov.mv

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަޖީދު

Abdullahi-Majeed---Deputy-Minister

 

 

 

 

 

 

 

 

އީމެއިލް: abdullahi.majeed@environment.gov.mv