ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

avatar
މުޤައްރިރު
ޢަބްދުލް މުޙުސިން ރާމިޒު
ޑިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
‫01 Jan 2014ން ފެށިގެން
އަފްސަލް ޙުސައިން
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން
Ministry of Environment
‫01 Jul 2014ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު އަންވަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
Ministry of Environment
‫01 Jan 2015ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
Ministry of Environment
‫01 Jan 2014ން ފެށިގެން
avatar
މޫސާ ޖަމީލް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
‫13 Jul 2016ން ފެށިގެން
ޢާއިޝަތު ރަޝްފާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ
Ministry of Environment
‫01 Jun 2017ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ރައޫފް މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ
Ministry of Environment
‫24 Mar 2019ން ފެށިގެން
އިސްމާޢީލް ގިޔާސް
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ
Ministry of Environment
މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
Ministry of Environment
މުޙައްމަދު މާހިދު މޫސާ
ސީނިއަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
Ministry of Environment
‫14 Feb 2014ން 12 Dec 2014ށް