ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާއި މަދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު 2020 -2023 – ޑްރާފްޓް

17 އޯގަސްޓް 2020