ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

7 ނޮވެމްބަރ 2016

މެމްބަރުން

މުޤައްރިރު
އަޖުވަދު މުސްޠަފާ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
avatar
ޢަބްދުﷲ ޥާޙިދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މީޓިއޮރޮލޮޖީ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސް
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
ޝަހީދާ އާދަމް އިބްރާހީމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫01 Nov 2016ން ފެށިގެން
avatar
އިބްރާހީމް ނަޢީމު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޢަލީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެނަރޖީ އިންޖިނިއަރިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫26 Jan 2014ން ފެށިގެން
avatar
މުޢާވިއަތު ޝަރީފު
ޑިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫23 Apr 2015ން ފެށިގެން
avatar
ޔަޒީދު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެސެސްމަންޓް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
‫23 Apr 2015ން ފެށިގެން
avatar
އާޠިފާ އަޙްމަދު
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫08 Apr 2014ން ފެށިގެން
އާދަމް ޢުޘްމާނު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫25 Nov 2015ން ފެށިގެން
ޢަލީ ޝަރީފު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ