ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

7 ނޮވެމްބަރ 2016

މެމްބަރުން

މުޤައްރިރު
އަޖުވަދު މުސްޠަފާ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
Ministry of Environment
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
avatar
ޢަބްދުﷲ ޥާޙިދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މީޓިއޮރޮލޮޖީ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސް
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
ޝަހީދާ އާދަމް އިބްރާހީމް

Ministry of Environment
‫01 Nov 2016ން ފެށިގެން
avatar
އިބްރާހީމް ނަޢީމު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޢަލީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެނަރޖީ އިންޖިނިއަރިންގ
Ministry of Environment
‫26 Jan 2014ން ފެށިގެން
ޢަލީ ޝަރީފު
ޑިރެކްޓަރ
Ministry of Environment
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
avatar
މުޢާވިއަތު ޝަރީފު
ޑިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
‫28 Jun 2012ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
Ministry of Environment
‫23 Apr 2015ން ފެށިގެން
avatar
ޔަޒީދު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެސެސްމަންޓް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
‫23 Apr 2015ން ފެށިގެން
avatar
އާޠިފާ އަޙްމަދު
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ
Ministry of Environment
‫08 Apr 2014ން ފެށިގެން
އާދަމް ޢުޘްމާނު
ޑިރެކްޓަރ
Ministry of Environment
‫25 Nov 2015ން ފެށިގެން