ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

avatar
މުޤައްރިރު
ޢަބްދުލް މުޙުސިން ރާމިޒު
ޑިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
‫01 Jan 2014ން ފެށިގެން
އަފްސަލް ޙުސައިން
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫01 Jul 2014ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު އަންވަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު
ސީނިއަރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫01 Jan 2015ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫01 Jan 2014ން ފެށިގެން
avatar
މޫސާ ޖަމީލް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
‫13 Jul 2016ން ފެށިގެން
ޢާއިޝަތު ރަޝްފާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫01 Jun 2017ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ރައޫފް މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫24 Mar 2019ން ފެށިގެން
އިސްމާޢީލް ގިޔާސް
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މުޙައްމަދު މާހިދު މޫސާ
ސީނިއަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫14 Feb 2014ން 12 Dec 2014ށް