ވުޒާރާގެ ތަޢާރަފު

17 އޯގަސްޓް 2016

ތަސައްވުރު

ސާފު، ފެހި އަދި ރައްކައުތެރި ރާއްޖެއެއް

އަމާޒު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި:-

 • ރާއްޖޭގެ ޤުދްރަތީ ވެށްޓާއި، ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަމާއި، ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ރީތިކަން ދަމަހައްޓާދިނުމާއި؛
 • އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރެވޭ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުޞޫލުތަކުގެ މަތީން ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ހެދުމާއި؛
 • މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

އަދި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތައް ޙާސިލުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން:-

 • ސާފުބޯފެނާއި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއި؛
 • ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި؛
 • ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ މެންޑޭޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އުފައްދަވާފައިވަނީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް) އާއި، ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި، ފެނާއި، ނަޖިހާއި، ނަރުދަމާއާއި އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން.
 2. ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަކާއި، އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން.
 3. ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ ބެހޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލުމާއި، އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދައި، އެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. އަދި، އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އެ ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 4. ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 5. ސިވިލް ވާރކްސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. އަދި، މި މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އެނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓާޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެނިޒާމުތަކުންޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 6. ތިމާވެށްޓާއި، ހަކަތައާއި، ފެނާއި، ނަޖިހާއި، ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
  (ހ) ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
  (ށ) އިންސާނީ ވަސީލަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
  (ނ) ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  (ރ) ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމާއި، މިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން، ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
  (ބ) “އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް” ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނުން.
  (ޅ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ވަސީލަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެވެންހުރިވަރަކުން ދިނުން.
  (ކ) ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި، ޤުދުރަތީ މާހައުލު، ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން.
 8. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރުމަށް އ.ދ. އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ (ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް) ބެހޭ ސަރުކާރުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު އަދާކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި، މި މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި، މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި، ރިޕޯޓްކުރުންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުން.
 9. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި، އެކަމާގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 10. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުން.
 11. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 12. ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި، އެ ސްޓްރެޓެޖީއާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމާއި، އ.ދ. އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
 13. ޤާނޫނު ނަންބަރު 78/77 (ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން، ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ތަންފީޒުކުރުން.
 14. ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި، ހަކަތަ އުފައްދައި، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާއި، ފަންނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 15. އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 16. ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، އެތެރެކުރުމާއި، ބޭރުކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، މިކަންކަމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 17. ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، އަދި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 18. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 19. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި،ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ޤާއިމުކުރުމާއި، ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި، ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.
 20. ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވުމާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ ރަޙުމަތްތެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން.
 21. ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި، ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގައާއި، ފަންނީ ރޮނގުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 22. ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެޚިދްމަތް ފުޅާކޮށް، ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް، ދާއިރާ ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.
 23. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން.
 24. އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި، ކުނި ނައްތާލާނެ ފުރިހަމަ ވަޞީލަތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމާއި، ކުނި ނައްތަލާނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 25. ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމާއި، ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 26. ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ތިމާވެށްޓަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، މިކަމާގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ.

 1. މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 2. އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 3. މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
 4. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

އޮނިގަނޑު

mee-structure-dv-20170708