ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

މުޤައްރިރު
އަޖުވަދު މުސްޠަފާ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
‫01 Jan 2016ން ފެށިގެން
ޢަބްދުލް މަތީނު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް