ކޮމިޓީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ

10 ނޮވެމްބަރ 2016

މެމްބަރުން

މުޤައްރިރު
އިރުތިޝާމް އާދަމް
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
‫01 Jul 2016ން ފެށިގެން
ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
‫01 Jul 2016ން ފެށިގެން
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
‫01 Jul 2016ން ފެށިގެން
އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ
‫01 Jul 2016ން ފެށިގެން
ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް
‫01 Jul 2016ން ފެށިގެން
ޠާރިޤު އިބްރާހީމް
ވަޒީރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ