ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ކުރީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

25 އޮކްޓޯބަރ 2016

އިޢުތިރާޒު: މި ޞަފުޙާގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. މި ޞަފުޙާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ކުށްފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ޝާއިޢުކުރުން ލަސްވާކަމަށްޓަކައި މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

ޙަސަން މުޣުނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


‫02 Mar 2022ން 17 May 2023ށް

ޢަބްދުﷲ އަލްޤީން

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


‫11 Jun 2017ން ށް

ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޞާލިޙު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


‫04 Jun 2017ން ށް

އަދުނާން ހަލީމް

އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ


‫07 Dec 2016ން ށް

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


‫13 Nov 2013ން ށް

އިބްރާހީމް ނިޒާމް

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް


‫ން ށް

ޢިއްޒަތު ޥަޙީދު

ކޯޑިނޭޓަރ


‫ން ށް

މުޙައްމަދު ހާނިމް

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް


‫ން ށް
placeholder

އަޙްމަދު ޝަމްޢޫން

ކޯޑިނޭޓަރ


‫ން ށް

ޢާއިޝަތު އިނާޔާ

އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ


‫ން ށް