ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް – ދ. ރިނބުދޫ ކުނި މެނޭގްކުރާ މަރުކަޒުގައި މެކޭނިކަލް ކޮމޕޯސްޓިންގް ބިލްޑިންގް އެއް އިމާރާތްކުރުން

18 ފެބްރުއަރީ 2021