ބީލަން

ލާމު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަން ރޭވިފައިވާ “ނޮލެޖް، އެޓިޓިޔުޑް އެން ޕްރެކްޓިސް (ކެޕް)” ސާރވޭގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/268

  • Submission Date
    11 Oct 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ENV/438/2021/268 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
1 (IUL)438-ENV/438/2021/220 19 އޯގަސްޓް 2021