ބީލަން

2022 ވަނަ އަހަރު އެޗްސީއެފްސީ އެތެރެކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/310

  • Submission Date
    10 Nov 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2021/310 27 އޮކްޓޯބަރ 2021