ބީލަން

‘ޕްރިޕްރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ކޮރަލް ރީފް އަދި މެރިން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސެކްޓަރގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

6 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/118

  • Submission Date
    20 Apr 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-CCD/438/2022/118 6 އޭޕްރިލް 2022
2 (IUL)438-CCD/438/2022/75 14 މާޗް 2022