ނޫސްބަޔާން

މާލެއިން މިދުވަސްކޮޅު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓުކެނޑޭ މައްސަލާގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސްޓެކްލޯގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

23 އޭޕްރިލް 2012