ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް (އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލޫޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް)

29 މާޗް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/155

  • Deadline Date
    06 Apr 2023 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2023/155 29 މާޗް 2023