ބީލަން

ބ. ކަމަދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

14 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-WMPC/1/2018/1

  • Information Session Date
    21 Jan 2018 11:00
  • Submission Date
    01 Feb 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WMPC/1/2018/1 14 ޖަނަވަރީ 2018