ބީލަން

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް – 6 ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތިމާވެށީގެ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭންތައް ހެދުން

15 އޭޕްރިލް 2018 438/438/2018/44

  • Submission Date
    24 Apr 2018 13:30
Round Reference No. Published Date
1 438/438/2018/44 15 އޭޕްރިލް 2018