ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

7 ނޮވެމްބަރ 2016

މެމްބަރުން

މުޤައްރިރު
އަޖުވަދު މުސްޠަފާ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
28 ޖޫން 2012 ން ފެށިގެން
avatar
ޢަބްދުﷲ ޥާޙިދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މީޓިއޮރޮލޮޖީ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސް
28 ޖޫން 2012 ން ފެށިގެން
ޝަހީދާ އާދަމް އިބްރާހީމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
01 ނޮވެމްބަރ 2016 ން ފެށިގެން
avatar
އިބްރާހީމް ނަޢީމު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
28 ޖޫން 2012 ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޢަލީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެނަރޖީ އިންޖިނިއަރިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
26 ޖަނަވަރީ 2014 ން ފެށިގެން
avatar
މުޢާވިއަތު ޝަރީފު
ޑިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
28 ޖޫން 2012 ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
23 އޭޕްރިލް 2015 ން ފެށިގެން
avatar
ޔަޒީދު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެސެސްމަންޓް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
23 އޭޕްރިލް 2015 ން ފެށިގެން
avatar
އާޠިފާ އަޙްމަދު
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
08 އޭޕްރިލް 2014 ން ފެށިގެން
އާދަމް ޢުޘްމާނު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
25 ނޮވެމްބަރ 2015 ން ފެށިގެން
ޢަލީ ޝަރީފު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ