ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

avatar
މުޤައްރިރު
ޢަބްދުލް މުޙުސިން ރާމިޒު
ޑިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
‫01 Jan 2014ން ފެށިގެން
އަފްސަލް ޙުސައިން
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
‫01 Jul 2014ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
‫01 Jan 2014ން ފެށިގެން
avatar
އައިޝަތު ޔުމްނާ
ލީގަލް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫22 Jun 2023ން ފެށިގެން
avatar
ފާތިމަތު ފިއުނާ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫22 Jun 2023ން ފެށިގެން
avatar
އާއިޝަތު މޫސާ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
‫22 Jun 2023ން ފެށިގެން
އަހްލަމް އަބްދުލް ސައްތާރު
ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
‫22 Jun 2023ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު އަންވަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު
ސީނިއަރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
‫01 Jan 2015ން 17 Nov 2016ށް
އިސްމާޢީލް ގިޔާސް
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
avatar
މޫސާ ޖަމީލް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މުޙައްމަދު މާހިދު މޫސާ
ސީނިއަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
‫14 Feb 2014ން 12 Dec 2014ށް
ޢާއިޝަތު ރަޝްފާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އަޙްމަދު ރައޫފް މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ