ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

avatar
މުޤައްރިރު
ޢަބްދުލް މުޙުސިން ރާމިޒު
ޑިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
01 ޖަނަވަރީ 2014 ން ފެށިގެން
އަފްސަލް ޙުސައިން
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
01 ޖުލައި 2014 ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
01 ޖަނަވަރީ 2014 ން ފެށިގެން
avatar
އައިޝަތު ޔުމްނާ
ލީގަލް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
22 ޖޫން 2023 ން ފެށިގެން
avatar
ފާތިމަތު ފިއުނާ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
22 ޖޫން 2023 ން ފެށިގެން
avatar
އާއިޝަތު މޫސާ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
22 ޖޫން 2023 ން ފެށިގެން
އަހްލަމް އަބްދުލް ސައްތާރު
ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
22 ޖޫން 2023 ން ފެށިގެން
އަޙްމަދު އަންވަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު
ސީނިއަރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
01 ޖަނަވަރީ 2015 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2016ށް
އިސްމާޢީލް ގިޔާސް
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
avatar
މޫސާ ޖަމީލް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މުޙައްމަދު މާހިދު މޫސާ
ސީނިއަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
14 ފެބްރުއަރީ 2014 ން 12 ޑިސެމްބަރ 2014ށް
ޢާއިޝަތު ރަޝްފާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އަޙްމަދު ރައޫފް މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ