ވުޒާރާގެ ތަޢާރަފު

17 އޯގަސްޓް 2016

ތަސައްވުރު

ސާފު، ފެހި އަދި ރައްކައުތެރި ރާއްޖެއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މެންޑޭޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެނަވަޔަރަންމަންޓްގެ މެންޑޭޓް ބެއްލެވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

https://presidency.gov.mv/Pages/dv/128

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ.

  1. މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
  2. އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
  3. ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ
  4. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

އޮނިގަނޑު