ކޮމިޓީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ

10 ނޮވެމްބަރ 2016

މެމްބަރުން

މުޤައްރިރު
އިރުތިޝާމް އާދަމް
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
01 ޖުލައި 2016 ން ފެށިގެން
ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
01 ޖުލައި 2016 ން ފެށިގެން
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
01 ޖުލައި 2016 ން ފެށިގެން
އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ
01 ޖުލައި 2016 ން ފެށިގެން
ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް
މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް
01 ޖުލައި 2016 ން ފެށިގެން
ޠާރިޤު އިބްރާހީމް
ވަޒީރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ