ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ކުރީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

25 އޮކްޓޯބަރ 2016

އިޢުތިރާޒު: މި ޞަފުޙާގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. މި ޞަފުޙާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ކުށްފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ޝާއިޢުކުރުން ލަސްވާކަމަށްޓަކައި މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

މުޙައްމަދު ޝަރީފު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


23 މެއި 2023 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ޚާލިދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


05 ޑިސެމްބަރ 2022 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

ވާސިއު އިމްދާދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


01 ޑިސެމްބަރ 2022 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

ނަޒްމީ ހަމީދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


28 ނޮވެމްބަރ 2022 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

އަފްޞަލް ޖަޢުފަރު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


20 މާޗް 2022 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

ޙަސަން މުޣުނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


02 މާޗް 2022 ން 17 މެއި 2023ށް

މުޙައްމަދު ޞާދިޤު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


17 ފެބްރުއަރީ 2022 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

ޢަލީ މާޖިދު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


06 ފެބްރުއަރީ 2022 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

މުޙައްމަދު އިބްތިސާމް ޢަލީ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


06 ފެބްރުއަރީ 2022 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް

ޝާނިފް އަބްދުލް ޤަފޫރު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


01 އޯގަސްޓް 2021 ން 17 ނޮވެމްބަރ 2023ށް