ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ކުރީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

25 އޮކްޓޯބަރ 2016

އިޢުތިރާޒު: މި ޞަފުޙާގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. މި ޞަފުޙާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ކުށްފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ޝާއިޢުކުރުން ލަސްވާކަމަށްޓަކައި މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

ޢަބްދުﷲ އަލްޤީން

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


‫11 Jun 2017ން ށް

ޢަބްދުއް ޝަކޫރު ޞާލިޙު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


‫04 Jun 2017ން ށް

އަދުނާން ހަލީމް

އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ


‫07 Dec 2016ން ށް

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


‫13 Nov 2013ން ށް

ޢަބްދުﷲހި މަޖީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


‫ން ށް

ޢަލީ ޢާމިރު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


‫ން ށް

ޢަބްދުލް މަތީނު މުޙައްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


‫ން ށް

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ދީދީ

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


‫ން 13 Oct 2016ށް

ނިޒާހު މުޙައްމަދު ރަފީޢު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


‫ން ށް

ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް


‫ން ށް