އަލީ ފާރިސް ޔޫސުފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ދާއިރާތައް

އިބްރާހިމް ނިޒާމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ދާއިރާތައް

މުހައްމަދު ޛަހީން

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ޑރ މުޢާވިޔަތު މުހައްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ދާއިރާތައް

އިބްރާހީމް މިމްރާޙް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ދާއިރާތައް

މުހައްމަދު ނާއިފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް އަލީ ސަލީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


މުހައްމަދު ނަޝާތު ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


އަޝްރަފް ނުއުމާނު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


އަބްދުﷲ އާމިރު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


އަލީ ރިޟާ

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


ހުސެއިން އަޤީލް ނަސީރު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


ޙަސަން ޚަލީލު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


އަހުމަދު މުޢާދު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


ދާއިރާތައް

އަހުމަދު ނިޒާމް

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


ދާއިރާތައް

އާއިޝަތު އިނާޔާ

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


މުހައްމަދު ނަބީލް

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


ޙައްސާން މުހައްމަދު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


ދާއިރާތައް

މުހައްމަދު ރާޣިބް އަހުމަދު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


placeholder

އާމިނަތު ނާސިހާ

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


އިލްޔާސް އިބްރާހިމް

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


placeholder

އަބްދުﷲ ނާޝިދު

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


placeholder

މުހައްމަދު ނަވިން އަލީ

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ހުސެއިން ހާފިޡު

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އަހުމަދު އަޒްމާން މޫސާ

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


މަރިޔަމް ރުޝްދާ ރަޝީދު

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ދާއިރާތައް
placeholder

އަބްދުﷲ ޖަލީލް

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ހަސަން ސިފާޒު

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ފާތިމަތު އަހްޝާ ހަސަން

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ދާއިރާތައް

ހަސަން ރައީ އިބްރާހިމް

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އަހުމަދު މުޖްތަބާ

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


placeholder

ނަޒުރާ ވަހީދު

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އަބްދުﷲ މާނިޢު

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


placeholder

ޝަޒީމް އަލީ

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


placeholder

މަރިޔަމް އައޫފާ ލުތުފީ

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


placeholder

އަބްދުލް ޤާދިރު ހުސެއިން

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ހުސެއިން ފަޔާޒް

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


މަރިޔަމް ސައާދާ

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


placeholder

އަބްދުﷲ ހާއިޝް އުމައިރު

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އަލީ އިޒުހާން

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އާއިޝަތު ނާޒިމާ

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އަހުމަދު އަތީފު

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ދާއިރާތައް
placeholder

އަހްމަދު އަރުޝަމް މުހައްމަދު

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


placeholder

ފަޒީލާ ސަލީމް

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އަލީ ސުއާދު

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


އިބްރާހިމް ފަރީދު

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


ހަސަން އަބްދުލް ހަކީމް

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ


މުހައްމަދު އަޒީމް

ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ