އަޙްމަދު މުޖްތަބާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަސީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


ޚަދީޖާ ނަސީމް

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ސްޕެޝަލިސްޓް


މުޙައްމަދު ސަމީރު

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


އަޙުމަދު ޒިޔާން ޢަބްދުލްރަޙްމާން

ވަޒީރުގެ ނާއިބު


އިބްރާހިމް ނަޢީމް

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


އަޙުމަދު ރިޝްވާން

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


އަޙުމަދު މުޖުތަބާ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


އަޙުމަދު އަޚުބަރު

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


މުޙައްމަދު ހަމްދާން

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


ދާއިރާތައް

ޙައްވާ އިޒާޒް ޖަލީލް

ވަޒީރުގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް