ކޮމިޓީ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

15 ޖުލައި 2020

މެމްބަރުން

މުޤައްރިރު
އަޙްމަދު ޥަޙީދު
ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
15 ޖުލައި 2020 ން ފެށިގެން
avatar
އާޠިފާ އަޙްމަދު
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
15 ޖުލައި 2020 ން ފެށިގެން
ނިހާމާ ޙަސަން
ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
15 ޖުލައި 2020 ން ފެށިގެން