ޝާއިޢުކުރުންތައް

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް – ވަންދޫ ސަރަޙައްދީ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

16 ނޮވެމްބަރ 2020