ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލީ ޑިޓާމިންޑ ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އެން.ޑީ.ސީ) ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާއި ކަންތައްތައް ހިމެނޭ މަގު ޗާޓު އަޕްޑޭޓްކުރުން

20 ޑިސެމްބަރ 2020