ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް – ލ. މާމެންދޫ ކުނި މެނޭގްކުރާ މަރުކަޒުގައި މެކޭނިކަލް ކޮމޕޯސްޓިންގް ބިލްޑިންގް އެއް އިމާރާތްކުރުން

18 ފެބްރުއަރީ 2021