ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް – ފ. މަގޫދޫ ކުނި މެނޭގްކުރާ މަރުކަޒުގައި މެކޭނިކަލް ކޮމޕޯސްޓިންގް ބިލްޑިންގް އެއް އިމާރާތްކުރުން

18 ފެބްރުއަރީ 2021