ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން – މ. މުލަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރުން – އަދާއި ހަމަ ކުރެވިފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2021