ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން – ތ. ތިމަރަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒެއް ގާއިމް ކުރުން – އަދާއި ހަމަ ކުރެވިފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2021