ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މޮނީޓަރިންގ، އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓު އޮފިސަރ – ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް މަޝްރޫޢު

11 އޯގަސްޓް 2016 (IUL)438-PDU/1/2016/143