ވަޒީރުންގެ ޚިޠާބު

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ދެއްވާ ޚިޠާބް

17 މެއި 2021

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. ޚިޠާބު (830.64 KB)