ނޫސްބަޔާން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އައި.ޕީ.ސީ.ސީ. ވަރކިންގ ގްރޫޕް 1ން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ ދެއްވި ބަޔާން – 09 އޯގަސްޓް 2021

9 އޯގަސްޓް 2021