ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 08 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން “ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ސިންގަލް-ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓް” އަށް ޚިޔާލު ހޯދުން

21 ނޮވެމްބަރ 2021