ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

މި މިނިސްޓްރީގެ ޢިއުލާން ނަންބަރު:(IUL)438-WMPC/438/2021/347 ގެ ދަށުން” ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ސިންގަލް-ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓް” އަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ސުންގަނޑި އިތުރުކުރުން

28 ނޮވެމްބަރ 2021