ޝާއިޢުކުރުންތައް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި “އަދަރ އިފެކްޓިވް އޭރިއާ-ބޭސްޑް ކޮންޒަރވޭޝަން މެޝާރޒް (އޯ.އީ.ސީ.އެމް)” ޤާއިމުކޮށް، އެފަދަ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

28 އޭޕްރިލް 2022

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. އުސޫލު (439.11 KB)