ވަޒީރުންގެ ޚިޠާބު

އަންހެންކުދިންނަށް ތައުލީމާއި، ރަނގަޅު ވަޒީފާއާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަން ކަމަށް ގާރލްސް އިން އަސީޓީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ދެއްވި މެސެޖްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެއްޖެ.

28 އޭޕްރިލް 2022