ޝާއިޢުކުރުންތައް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ފޯރ ދަ ޕްރޮޕޯސްޑް ޕައިލޮޓިންގް އޮފް މެކޭނިކަލް ކޮމްޕޯސްޓިންގް އިން ދަ އައިލަންޑް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓާރސް އޮފް ރ. ކިނޮޅަސް އެންޑް ބ. ގޮއިދޫ

25 މެއި 2022

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. އީ.އެސް.ސީ.ޕީ (2.99 MB)