ޝާއިޢުކުރުންތައް

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-25 (ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެ ރިކު ރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

17 އޯގަސްޓް 2022