ނޫސްބަޔާން

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ބައެއް މީޑިއާގައި އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ހާމަކޮށްފައިވާކަމާ ގުޅޭ

15 މާޗް 2012