ޝާއިޢުކުރުންތައް

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2022/R-138، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-20 (ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

29 އޯގަސްޓް 2022