ނޫސްބަޔާން

ދަރުބާރުގެ އަދި ހުރަވީ ބިލްޑިންގއާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާ މެދުވެރިކުރައްވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް

20 އޭޕްރިލް 2012