ނޫސްބަޔާން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން 31 މާރިޗު 2014ގައި އައި.ޕީ.ސީ.ސީ. ވަރކިންގ ގްރޫޕް 2ން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤު އިބްރާހީމް ދެއްވި ބަޔާން – 02 އޭޕްރީލު 2014

2 އޭޕްރިލް 2014