ޝާއިޢުކުރުންތައް

ފުރަތަމަ ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓު ދަ ޔޫ.އެން. ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

1 ޖަނަވަރީ 2001