ޝާއިޢުކުރުންތައް

ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އެ ފެސިލިޓީތައް ބޭނުންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ލައިސަންސްއާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު

26 ފެބްރުއަރީ 2023