ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި، އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު

11 ޖޫން 2023