ޝާއިޢުކުރުންތައް

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯޓް – އައްޑު ސިޓީ، އޭދަ ފުށި، ފުވައްމުލައް، ހިންނަވަރު، ތިނަދޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި 11.3 MW ސޯލަރ ޕެނަލް އިންސްޓޯލްކުރުން

25 ޖުލައި 2023