ޝާއިޢުކުރުންތައް

ކެޕް ސަރވޭ ރިޕޯޓް – ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ލާމު އަތޮޅުގައި ކުރެވުނު ސަރވޭ

17 އޯގަސްޓް 2023